کـاوش تــازه ها
ورود کاربران
API ما به شما اجازه می دهد تا برای بازیابی اطلاعات از وب سایت ما از طریق درخواست GET و پشتیبانی از پارامترهای پرس و جوی استفاده کنید:

نام معنی توضیحات
t (required) Query type. This parameter specify the type of the query, u is for profile informations, t is for tracks informations.
q (required) Requested username. The t parameter supports two values:
 • u = username [returns basic profile informations containing the following]
  • id = returns the unique user id
  • username = returns the username
  • first_name = returns the first name
  • last_name = returns the last bame
  • website = returns the website
  • country = returns the country
  • city = returns the city
  • image = returns the profile avatar image
  • cover = returns the profile cover image
 • t = username [returns a list of latest 20 tracks uploaded by a user containing the following]
  • id = returns the unique track id
  • by = returns the unique user id
  • title = returns the track title
  • description = returns the description of the track
  • art = returns the track artwork image
  • tag = returns the tag list
  • buy = returns the purchase url
  • record = returns the record label
  • release = returns the release date
  • license = returns the license type
  • time = returns the date time when was published
  • likes = returns the number of likes
  • views = returns the number of views (times played)


نمونه هایی از درخواست:

برای کسب اطلاعات پروفایل کاربر:
https://www.muziko.ir/api.php?t=u&q=USERNAME

برای یک لیست از 20 آهنگ آخر بارگذاری شده توسط کاربر:
https://www.muziko.ir/api.php?t=t&q=USERNAME


یک مثال از رمزگشایی json برای استفاده در کدهای PHP:

<?php
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8;');
$file = file_get_contents("https://www.muziko.ir/api.php?t=t&q=USERNAME");
print_r(json_decode($file));
?>